Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. maj 2015.
Opdateret på ordinær generalforsamling d. 15. april 2018.

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er MX-5 Club Denmark. Klubbens hjemsted er Danmark.

MX-5 Club Denmark er opdelt i en Øst og en Vest region, hvor Storebælt skiller.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til de af Mazda-fabrikkerne producerede MX-5 biler og kommende efterfølgere.

§ 3 Indmeldelse

Optagelse i klubben sker ved henvendelse til en medlemsadministrator udpeget af klubbens bestyrelse.
(Det kan gøres via formularen på hjemmesiden under menupunktet Klubben | Indmeldelse.)
Som medlemmer kan optages personer, firmaer eller foreninger o.lign., som er ejer af eller er interesseret i MX-5 biler.

Bestyrelsens flertal kan nægte optagelse af medlemmer. I så tilfælde har den pågældende medlemssøgende ret til at forlange spørgsmålet forelagt af bestyrelsen til prøvelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4 Kontingent og udmeldelse

Kontingenter, gebyrer m.v. fastlægges hvert år på generalforsamlingen gældende for det efterfølgende år.

Kontingentet opkræves inden udgangen af februar måned.

Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinier for kontingentindbetalingen, herunder for hvilken periode der eventuelt kan betales delvist kontingent.

Bestyrelsen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for hjemmeboende familiemedlemmer, studerende samt, under forudsætning af gensidighed, for medlemmer af andre organisationer eller foreninger.

Udmeldelse kan ske skriftligt til medlemsadministratoren.

Såfremt et medlem ikke har betalt sit kontingent efter et af bestyrelsen fastlagt rykkerforløb, betragtes medlemmet som udmeldt.

Ved genindmeldelse inden for et år efter faktisk udmeldelse skal det forfaldne kontingent incl. evt. gebyrer m.v. betales.

§ 5 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende efter bestyrelsens opfattelse har vist sig ikke at være værdig til medlemskab, eller har overtrådt klubbens regler. Beslutningen skal vedtages i bestyrelsen med simpelt flertal.

En eksklusionsbestemmelse kan altid kræves prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling.

Hverken bestyrelse eller generalforsamling er forpligtet til at motivere deres beslutninger.

§ 6 Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan til generalforsamlingen foreslå udnævnt æresmedlemmer, som så kan blive kontingentfrie medlemmer.

§ 7 Bestyrelsen

Det regionale arbejde, der fortrinsvis består af ture, arrangementer, sociale arrangementer mv., ledes af en kontaktperson i hver region.

Der stilles af bestyrelsen rammebudgetter til rådighed for regionerne, der fordeles efter medlemstal. Regionerne disponerer frit over rammebudgettet.

Hvert andet år på generalforsamlingen vælges der i ulige år en formand samt en kontaktperson og en suppleant til hver region, som forestår regionens arbejde. Hver region stemmer på sine kandidater. Kontaktpersonerne indgår også i den landsdækkende bestyrelse.

Hvert andet år i lige år vælges en regnskabsfører, og et bestyrelsesmedlem. Således at bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Ved forfald af formanden indtræder næstformanden i dennes sted, i øvrigt indtræder regionernes supplelanter ved forfald.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.
Bestyrelsens primære opgave er at sørge for det landsdækkende fungerer. I den forbindelse skal der sikres det fornødne samarbejde på tværs af regionerne, herunder at medlemmerne frit kan deltage i ture og arrangementer overalt i landet.

Der skal forefindes en generalforsamlingsbesluttet forretningsorden for regioner og bestyrelsen, der nærmere beskriver opgaver og organisering.

§ 8 Regnskab og revision

Klubbens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31.december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemskredsen uden for bestyrelsen valgt revisor.

Revisoren og revisorens suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§ 9 Formue

Klubbens formue anbringes efter bestyrelsens bestemmelse i anerkendte pengeinstitutter og bør søges gjort rentebærende i videst muligt omfang.

§ 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste beslutningsmyndighed.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, som skal finde sted hvert år  inden udgangen af maj måned. Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, dog jvf. § 13.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden, regnskab og forslag til kontingent.
Indkaldelsen sker alene ved annoncering på klubbens hjemmeside.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af referent.
3.  Formandens beretning om det landsdækkende arbejde
4.  Kontaktpersonernes beretning om det regionale arbejde
5.  Eventuelle beretninger fra underudvalg
6.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det foregående år af regnskabsføreren,
     som fremlægger revideret regnskab både for regionerne og det landsdækkende arbejde.
7.  Indkomne forslag.
8.  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter, gebyrer m.v. for det efterfølgende år.
9.  I lige år valg af formand,regnskabsfører og et bestyrelsesmedlem
10. Regionalt valg af kontaktpersoner og suppleanter i ulige år, hvor hver region stemmer separat.
11. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være fremsat over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år. Medlemmer med begrænset kontingent i henhold til § 4 stk. 4 har stemmeret. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Der kan stemmes med fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe en fuldmagt.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 20 af de stemmeberettigede skriftligt stiller krav herom med angivelse af dagsorden.

Såfremt de begærende ønsker dette skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at begæringen herom er fremsat.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 uges varsel efter reglerne i § 10 stk. 3.

Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Indkomne forslag.
  4. Eventuelt.

Reglerne for afholdelse, stemmeberettigede, afstemninger m.v. følger i øvrigt reglerne for ordinær generalforsamling.

§ 12 Ændring af vedtægter m.v.

Til ændring af klubbens vedtægter samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§ 13 Opløsning af klubben

Til opløsning af klubben kræves mindst 3/4´s majoritet blandt samtlige klubbens medlemmer. Er 3/4 ikke til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende stemmer.

Ved opløsning af klubben vedtager generalforsamlingen, hvem klubbens formue skal tilfalde.

§ 14 Tegningsregler

Klubben forpligtes ved underskrift af de 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Klubformanden kan påtegne budgetlagte udgifter til betaling hos regnskabsføreren.

Klubbens bestyrelse kan meddele enkelte klubmedlemmer bemyndigelse til at indgå forpligtigelse inden for på forhånd af bestyrelsen bevilligede rammer. En sådan bemyndigelse skal fremgå af bestyrelsens mødereferater.
Regnskabsfører udbetaler beløb fra klubbens konto, når de er anvist enten af bestyrelse, klubformand eller af de regionale kontaktpersoner.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid hørende formue.

Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke stifte gæld, hvorved forstås, at klubbens likvide beholdning til enhver tid skal overstige klubbens gæld, hvad enten denne skyldes lånegæld, leverandørgæld, skyldige omkostninger eller lignende. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 15 Tvister

Klubbens medlemmer skal stedse i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens mål og virke ikke bringes i miskredit.

Ingen klubanliggender kan gøres til genstand for behandling ved de almindelige domstole. Klubbens generalforsamling er klubbens eneste og højeste myndighed.

Såfremt der opstår strid mellem medlemmerne om fortolkningen af nærværende vedtægter, og denne ikke løses efter mægling foretaget inden 30 dage fra tvistens opståen, kan et medlem forlange tvisten afgjort ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, alene med fortolkningsspørgsmålet på dagsordenen.